Застраховка Злополука

Застраховката е предназначена за физически лица на възраст от 16 до 70 години и биват индивидуални или групови. С договор за застраховка "Злополука" Застрахователят поема определени в застрахователната полица рискове срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на Застрахования. В зависимост от желанието на Застрахования/Застраховащия и от спецификата на извършваната дейност (основна професия, хоби, упражняване на спорт, дейности в свободното време – практикуване на планински и/или морски туризъм и други) се договарят условията на застраховката в съответствие със Специалните и Общите условия на застраховка "Злополука".

Застраховка "Злополука" на учащи и преподаватели

../img/ins_thumbnails/child.jpg
Доброволна застраховка предназначена за учащи и техните преподаватели в детски заведения, начални, основни, средни, полувисши и висши учебни заведения.
Застраховката поркрива:
  • Смърт вследствие злополука;
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни;

Застраховка "Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения"

../img/ins_thumbnails/pool.jpg
Застраховат се лица, ползващи спортни или развлекателни съоръжения, посетители на културни, развлекателни и други мероприятия, притежаващи билети или абонаментни карти.

Застрахователят носи отговорност върху живота и работоспособността на застрахованите за събития, станали на територията или на прилежащата територия на която се ползва спортното съоръжение, залата или мястото на мероприятието.

Застраховка "Злополука на гости в хотели"

../img/ins_thumbnails/hotel.jpg
Застрахователният договор се сключва за периода на пребиваване на застрахованите в туристическите обекти на територията на Република България в качеството им на гости на туристическия обект.