Застраховка Злополука

Застраховката е предназначена за физически лица на възраст от 16 до 70 години и биват индивидуални или групови. С договор за застраховка "Злополука" Застрахователят поема определени в застрахователната полица рискове срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на Застрахования. В зависимост от желанието на Застрахования/Застраховащия и от спецификата на извършваната дейност (основна професия, хоби, упражняване на спорт, дейности в свободното време – практикуване на планински и/или морски туризъм и други) се договарят условията на застраховката в съответствие със Специалните и Общите условия на застраховка "Злополука".

Помощ при пътуване

../img/ins_thumbnails/travel.jpg
По тази застраховка Застрахователят покрива разходи и изплаща суми по избраните от Застрахования покрития и до лимитите на отговорност за събития, настъпили по време на пътуване или престой на Застрахования в чужбина.

Основни рискове по застраховка "Пътуване в чужбина" са:
  • Медицински разноски вследствие злополука;
  • Медицински разноски вследствие акутно заболяване;
  • Репатриране.

Допълнителни (избираеми) рискове по застраховка "Пътуване в чужбина" са:
  • Смърт вследствие на злополука;
  • Трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука;
  • Други.